ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡଭର

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଡମ୍ୱର)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ବାହ୍ୟାଡ଼ମ୍ୱର; ଭୋର୍ — Pomp; granderur.

ବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଦେଖାସୁନ୍ଦର; ରୂପସୁନ୍ଦର; ଡଉଲଡାଉଲ — ୧. Showy.
୨. ସ୍ଥୁଳକାୟ —୨. Fat; thick.