ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡବାଳିବା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


=== ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଗଡ଼ଜାତ) କ୍ରି—(ଧ୍ୱନ୍ୟନୁକରଣ, ଡବଡବ)

୧. ବହୁପରିମାଣରେ ପାଣି ଅଜାଡ଼ି ଦେବା — ୧. To pour down water profusely.
୨. ବହୁ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଝରିବା — ୨. (water) To ooze much.

(ଯଥା— ସେଠାରେ କୂଅଁ ଖୋଳିଲେ ପାଣି ଡବାଳିବା)