ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡବଲ୍ ପଇସୀ

ଡବଲ୍ ପଇସୀ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଇଂରାଜୀ - ଡବଲ+ଓ. ପଇସା)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦୋପଇସି; ଦୋହାରି ପଇସା; ଅଧଅଣା ପରମିତା ତାମ୍ରମୁଦ୍ରା — A copper coin of the value of two pice of ୧\୨ anna;half-anna bit.