ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡଜନ ଦରିଆ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

(ଡଜନ ଦାରିଆ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - ଓ କ୍ରି.ବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଏକତ୍ର ୧୨: ଗୋଟା ଲେଖାଏଁ ବିକ୍ରି କରାଯିବା (ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ) — (articles) Sold by the dozen.