ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡଙ୍ଗୁର ନାଚ

ଡଙ୍ଗୁର ନାଚ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଗଡ଼ଜାତ) ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

କୋହ୍ଲ ବା ଭୁୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ — A sort of dance amongst the Kolhas and Bhuyāñs