ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡଙ୍ଗର୍ ଫେରାଇବା

ଡଙ୍ଗର୍ ଫେରାଇବା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - (ବ୍ୟଙ୍ଗ) କ୍ରି—(ତୁଳ.ହିନ୍ଦୀ - ଡଙ୍ଗର୍ =ଗୋମେଷାଦି ଚତୁଷ୍ପଦ ଜୀବ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ହଳ ବୁଲାଇବା —୧. To plough a filed.
୨. ଗୋମେଷାଦିଙ୍କୁ ଚରିବା ବେଳେ ଜଗିବା — ୨. To tend cattle while grazing.