ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡଙ୍କା ପିଟିବା

ଡଙ୍କା ପିଟିବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


[ଡଙ୍କା ବଜା (ଜେ)ଇବା—ଅନ୍ୟରୂପ଼]

ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ନାଗରା ବା ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଇ କୌଣସି କଥା ଘୋଷଣା କରବା; ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା —To proclaim by beat of drum; to publish anything.