ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡଗଡଗ (ଚାଲିବା)

ଡଗଡଗ (ଚାଲିବା)

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରି. ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଦକ୍ଷ; ସଂସ୍କୃତ - ତକ ଧାତୁ= ଗତି କରିବା)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଶ୍ରୀଘ୍ର ଶ୍ରୀଘ୍ର (ଚାଲିବା) — ୧. (to walk) Briskly or hastily.

ଡଗଡଗ ସେ ଶକ୍ତିରୁ ଉଠୁଛି ତପିତ ପ୍ରୀଚୀ. ବ୍ରହ୍ମନିରୁପଣ ଗୀତ

୨. ଲମ୍ୱ ଲମ୍ୱ ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ (ଚାଲିବା) — ୨. (to walk) With long strides; in a stalking manner.

ମୁଁ ଯେ ବଗ—ଚାଲେ ଡଗଡଗ ଶିଶୁଗୀତ