ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡକା ପାଡ଼ିବା

ଡକା ପାଡ଼ିବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

(ଡକା ପାରିବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଉଚ୍ଚୈଃସ୍ୱରରେ ଶବ୍ଦ କରିବା — ୧. To utter a loud cry.

ସେଠାରୁ ସେହି ଶ୍ୱାନ ଡକାପାଡ଼ି ଗଲା କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ ଆଦି

୨. ଉଚ୍ଚୈଃସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବା; କାନ୍ଦ— ବୋବାଳି କରିବା —୨. To lament loudly; to wail.

ମାତାମାନେ ତାହା ଦେଖିଣ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପାଡ଼ିଲେ ଡ଼କା ଭଜେ ବଦନ ଶୁଖାଇ କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ. ବନ