ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡକା ଦେବା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଡକାପାଡ଼ିବା (ଦେଖ) - Ḍakā pāṟḍ̠ibā (See)

ଡକାଦେବା ଦିନେ ଅରିଷ୍ଟେ ଉତ୍ତାନେ ଦେଖିଛୁ ଶକଟା ଦଶା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ. କିଶୋରଚମ୍ପୁ ଡ. ଗୀତ