ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡଇଁ ଡଇଁ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷଣ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଉପବାସକ୍ଲିଷ୍ଟ — ୧. Starving; famishing.
୨. ଧ଼ଡ଼ିଆ; ଶୀର୍ଣ୍ଣକାୟୀ —୨. Emaciated.

(ଯଥା—ପିଲାଟି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଡଇଁ ଡଇଁ ହୋଇ ବୁଲୁଛି)