ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ନଗେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ

ନଗେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍; ନଗେନ୍ଦ୍ର+ନାନ୍ଦିନୀ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ପାର୍ବତୀ —Pārbatī

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାମ — A name given to females.