ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଣ କୁଶଳ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


(ରଣନିପୁଣ, ରଣପଟ୍ଟୁ, ରଣକୃତୀ—ଅନ୍ୟରୂପ)

(ରଣକୁଶଳା, ରଣନିପୁଣା, ରଣକୃତିନୀ, ରଣପଟ୍ୱୀ—ସ୍ତ୍ରୀ) 

(ରଣକୁଶଳତା, ରଣନିପୁଣତା, ରଣକୃତିତ୍ୱ, ରଣପଟୁତା—ବିଶେଷ୍ୟ - ରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ - (୭ମୀ ତତ୍)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟାରେ ପାରଗ — Skilful in the art of warfare.