ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡାକ ସାଜ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ରଙ୍ଗତା; ଯେଉଁ ଚକଚକିଆ ପାତିଆ ଆଦି ପ୍ରତିମା ଆଦିରେ ମଡ଼ା ଯାଏ —The tinfoils or finery with which temporary images are decorated.