ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡର ଦେଖେଇବା

ଡର ଦେଖେଇବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଡରାଇବା (ଦେଖ) - Ḍarāibā (See)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଡର ମାଡିବା (ଦେଖ) - Ḍara māṟḍ̠ibā (See)