ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ β

ଡମ ଘୁ ରୁଡ଼ୁ

ଡମ ଘୁ ରୁଡ଼ୁ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଶା ଗଡଜାତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତ କାଠ ଗଛ — A kind of hard- wood-tree found in the Orissa States.

[ ଦ୍ର— ଏଥିରେ ଭଲ ପାନିଆଁ ପ୍ରଭୃତିତିଆରି ହୁଏ ଛାପା ହେବାପାଇଁ ଚିତ୍ରର ବ୍ଳକ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଉପେଯୋଗୀ ]