ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡଙ୍ଗ ଛୁଇଁବା

ଡଙ୍ଗ ଛୁଇଁବା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଡଙ୍କ ମାରିବା, ଡଙ୍କ ଲାଗିବାଅନ୍ୟରୂପ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଶୁଭାବାଚନ; କିମ୍ୱାସଂସ୍କୃତ - ଦଂଶ=ନାହୁଡ଼)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ସର୍ପଘାତ —(Eupheism) Snake- bite

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ା— ସାପର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅମଙ୍ଗଳର ଭାବି ଲୋକେ ସାପ ନାମ ନଧରି ଡଙ୍କ, ଲଅ,ଲହ, ଲମ୍ୱଜନ୍ତୁ ଆଦି ଶଦ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି]