ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡଙ୍କା ମାରିବା

ଡଙ୍କା ମାରିବା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରି.ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଡଙ୍କା ପିଟିବା (ଦେଖ) - ୧. Ḍaṅkā piṭibā (See)
୨. ହାଣ୍ଡିରେ ସିଝୁଥିବା ତିଅଣ ଆଦିକୁ ଅଣକଦ୍ୱାରା ଗୋଳାଇବା —୨. To stir boiling curry etc with the ladle.ଡଙ୍କା ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ନିଆଁ ଉପରେ ପାକ କରାଯାଉଥିବା ତିଅଣ ଆଦିଙ୍କୁ ଡଙ୍କା ବା ଅଣକଦ୍ୱାରା ଘାଣ୍ଟିବା