ମୁଖ୍ୟ ସୂଚୀ ଦେଖିବେ

ଡକାହକା

ବିଷୟସୂଚୀ

ଓଡ଼ିଆସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଉଚ୍ଚାରଣସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ


ଅନୁବାଦସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସହଚର ଶବ୍ଦ)ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ

୧. ଡକାଡକି; ଅନ୍ନ୍ୟୋନ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ; ଡାକହାକ — ୧. Calling each other.
୨. ଡାକହାକ (ଦେଖ) - ୨. Ḍāka-hāka (See)